top of page

צו הגנהצו הגנה הנו צו שניתן על ידי ביהמ"ש, שמטרתו להגן על בן הזוג שסבל מאלימות (פיסית/ מילולית).

בקשה לצו הגנה, מוגשת במעמד צד אחד, כאשר דיון במעמד שני הצדדים, חייב להתקיים בתוך 7 ימים, מהיום בו ניתן הצו.

לעיתים, הנתקף פונה למשטרת ישראל, שמוציאה צו הרחקה לתקופה מסויימת. עם סיום צו ההרחקה שניתן ע"י משטרת ישראל, יש להגיש בקשה לצו הגנה בבית המשפט.

בית משפט מוציא צו הגנה, שעה שארע אירוע אלימות, סמוך למועד הפנייה לבית המשפט ו/או לחלופין כשיש חשש סביר, כי אלימות כזו תפעל (לדוגמא במקרה של איומים).
コメント


bottom of page