top of page

הוצאה לפועל - מזונותכאשר ניתן פסק דין למזונות, או לחלופין ישנו הסכם גירושין והבעל מתחמק מתשלום המזונות, יש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך גביית המזונות.


במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ניתן להטיל עיקולים על משכורתו של החייב ושאר נכסיו, להוציא

כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ וכן פקודת מאסר, והכל על מנת להבטיח את תשלום המזונות.


באם הבעל טוען, כי שילם את דמי המזונות ובכל זאת ננקטים כנגדו הליכי הוצאה לפועל, עליו לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה בטענת "פרעתי" ולהוכיח כי אכן שילם את דמי המזונות,

וזאת במהלך דיון שיתקיים בפני ראש ההוצאה לפועל, במעמד שני הצדדים.


לצורך הוכחת תשלום המזונות, יש לשמור אישורים על התשלומים ולא לשלם חיובים לצדדים שלישיים, מעבר לסכומים שנקבעו בהסכם או בפסק הדין, שכן סכומים אלו (לרוב), לא ייחשבו כתשלום דמי המזונות.

Comments


bottom of page