top of page

תביעה לאבהותכאשר גבר מתעלם מאבהותו, משמע מסרב להכיר בילד שנולד לאישה, יש להגיש לביהמ"ש תביעת אבהות כנגד הגבר,

על מנת להוכיח את אבהותו, ולחייבו במזונות הילד.


חשוב לציין, כי גם גבר יכול להגיש תביעת אבהות, שעה שהאם אינה מוכנה להכיר בו כאבי הילד.

אם יוכח שהוא אבי הילד, יוכל האב לדרוש גם קיום הסדרי ראייה עם הילד.


הדרך המקובלת להוכחת אבהות, הנה ע"י ביצוע בדיקת רקמות, ע"פ צו של בית המשפט.
Comments


bottom of page