top of page

אחריות הורית וזמני שהותההקשר זה חשוב להבין כי גם כשמתרגמים שני ההורים נשארים אפוטרופסים על ילדיהם ללא קשר מיהו ההורה המשמורן. כלומר על שני ההורים לקבל במשותף החלטות בנושאי בריאות, חינוך ואף הוצאת דרכון לקטין. 


כיום ממעיטים להשתמש במונח משמורת משותפת והמונח הרווח הינו אחריות הורית שווה. אין זה אומר שזמני השהות של הילדים עם הוריהם בהכרח שווה וגם כאשר הסדרי השהות נרחבים, ישנו שימוש במונח זה. 

בהעדר הסכמה על קביעת המשמורת וחלוקת הסדרי השהות, בית המשפט או בית הדין הרבני, ימנה פקידת סעד שתפגוש כל אחר מהצדדים ותתן המלצותיה. בית המשפט או בית הדין אינם מחוייבים להמלצות, ולכל צד עומדת הזכות לחקור את פקידת הסעד ולנסות להפריך את תסקירה. Comments


bottom of page