top of page

חלוקת רכושהעיקרון המנחה הינו כי כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין, עד ליום הפרידה,

שייך ומתחלק בין הצדדים בחלקים שווים.


בגדר רכוש משותף נכללים כל הנכסים של הצדדים, לרבות, ולא רק: נכסי מקרקעין, מיטלטלין, כספים, חברות ואף נכסי קריירה וזכויות סוציאליות כגון:

קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים וכד'.
מתנות וירושות שהתקבלו במהלך חיי הנישואין ולא הוכנסו לרכוש המשותף,

אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף (למעט מספר חריגים). יצוין, כי באופן כללי, גם חובות שנצברו במהלך החיים המשותפים, הינם משותפים לשני הצדדים.


על זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 יחול חוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע כי הרכוש בין

הצדדים יחולק בעת פקיעת הנישואין, עקב גירושין או פטירת אחד מבני הזוג. 

בית המשפט רשאי להקדים את ביצוע הסדר איזון המשאבים גם בטרם פקיעת הנישואין במקרים הבאים:

בין הצדדים קיים קרע מהותי.

בני הזוג חיים בנפרד לפחות 9 חודשים.

חלפה שנה מהיום שנפתח בו אחד מההליכים הבאים: 

הליך שנועד לסיים את הנישואין​.

הילך בנוגע לרכוש בני הזוג.

בית המשפט רשאי לקצר את התקופות האמורות במקרים מיוחדים כגון אלימות במשפחה.

​​

זוגות שנישאו טרם כניסת החוק (דהיינו, לפני 1.1.74), יכולים לחלק את הרכוש המשותף, גם לפני פקיעת הנישואין, ע"י הגשת תביעה. על זוגות אלו, תחול חזקת השיתוף. יצוין, כי ענייני הרכוש יכולים לידון הן בביהמ"ש לענייני משפחה והן בביה"ד הרבני.


Comments


bottom of page